Polityka prywatności sklepu internetowego twojeobuwie.pl


§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Robert Jankowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą JARBEX Robert Jankowski pod adresem Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D-16, 05-552 Wólka Kosowska, NIP: 5321750374, REGON: 141969275.
2.    Adres e-mail administratora danych: kontakt@twojeobuwie.pl.
3.    Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4.    Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.
5.    Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.  

 

§2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1.    przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2.    zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3.    świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4.    obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5.    rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6.    archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 7.    kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8.    przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9.    marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH  

1.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3.    Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4.    Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie internetowym mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

 

§4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.    Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2.    Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
3.    Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4.    Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.  

 

§5. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)    dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b)    do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c)    do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d)    do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e)    do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f)     do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g)    do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2.    Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

 

§6. PROFILOWANIE

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.  

 

§7. PLIKI COOKIES  

1.    Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca w myśl regulaminu Sklepu internetowego.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1.    dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 2.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 3.    utrzymanie sesji Klienta w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

5.    W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1.    "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
 2.    "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego; 
 3.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego; 
 4.    "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; 
 5.    "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 6.    "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7.    Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.    

 

7.    Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić efektywną realizację założenia prezentowania Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom – w ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika atrakcyjniejsze niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkowników.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookie:

GOOGLE

1.    Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym, Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites

1. Jak Google korzysta z plików Cookie?

Plik cookie to krótki tekst wysyłany do Twojej przeglądarki przez witrynę, którą w danym momencie odwiedzasz. Pozwala witrynie zapamiętać informacje na temat Twojej wizyty. Dzięki temu przy kolejnych odwiedzinach witryna jest łatwiejsza i przyjemniejsza w obsłudze.

Używamy plików cookie na przykład do zapamiętywania ustawień preferowanego języka, wyświetlania spersonalizowanych reklam czy zliczania użytkowników odwiedzających konkretną stronę. Pliki cookie ułatwiają też logowanie się w naszych usługach oraz pozwalają lepiej chronić dane i zapamiętywać ustawienia reklam.

Na tej stronie opisaliśmy rodzaje plików cookie używanych przez Google. Wyjaśniliśmy także, jak używamy plików cookie do wyświetlania reklam i jak robią to nasi partnerzy. Informacje m.in. o tym, jak chronimy Twoją prywatność, gdy używamy plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

2. Rodzaje plików Cookie Używanych przez Google

Niektóre (lub wszystkie) z tych plików mogą być zapisywane w Twojej przeglądarce. Jeśli chcesz zdecydować, jak pliki cookie mają być wykorzystywane, w każdej chwili możesz otworzyć ustawienia personalizacji w Google i zrezygnować z używania konkretnych plików. Zrobisz to na stronie g.co/privacytools. Możesz też zarządzać plikami cookie w przeglądarce (przeglądarki na urządzeniach mobilnych mogą nie oferować tej możliwości). Jeśli używasz Google Chrome, wejdź w tym celu na stronę chrome://settings/cookies.

Funkcje

Pliki cookie używane do obsługi funkcji umożliwiają użytkownikom interakcje z usługą lub witryną w celu używania jej podstawowych funkcji. Podstawowe funkcje usługi to między innymi preferencje, na przykład wybór języka, optymalizacja produktu, która pomaga utrzymać działanie usługi i udoskonalać ją, a także przechowywanie informacji związanych z sesją użytkownika, takich jak zawartość koszyka.

Niektóre pliki cookie służą do zapisywania preferencji użytkownika. Na przykład w przeglądarkach większości osób korzystających z usług Google jest zapisany plik cookie o nazwie „NID”. Zawiera on unikalny identyfikator, którego używamy, żeby zapamiętać preferencje użytkownika i inne informacje – na przykład dotyczące preferowanego języka, liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra SafeSearch. Każdy plik „NID” traci ważność po 6 miesiącach od ostatniego użycia usługi przez użytkownika. Plik cookie o nazwie „VISITOR_INFO1_LIVE” spełnia podobną funkcję w YouTube, a dodatkowo pomaga wykrywać i rozwiązywać problemy z tą usługą.

YouTube używa pliku cookie „PREF”, żeby zapisywać informacje takie jak preferowana przez użytkownika konfiguracja strony oraz preferencje odtwarzania, na przykład autoodtwarzanie, odtwarzanie losowe czy rozmiar odtwarzacza. W YouTube Music te preferencje obejmują głośność, tryb powtarzania i autoodtwarzanie. Taki plik cookie traci ważność po 8 miesiącach od ostatniego użycia usługi przez użytkownika.

Niektóre pliki cookie umożliwiają utrzymanie działania usługi oraz jej optymalizację podczas konkretnej sesji przeglądania. Na przykład używany w YouTube plik „YSC” zapamiętuje dane wejściowe użytkownika i łączy z nimi jego działania. Plik działa do czasu, aż użytkownik zamknie przeglądarkę. Plik cookie „pm_sess” również pomaga utrzymać sesję przeglądania. Działa przez 30 minut.

Niektóre pliki cookie poprawiają działanie usług Google. Na przykład plik „CGIC” usprawnia wyświetlanie wyników, automatycznie uzupełniając wyszukiwane hasła na podstawie początkowych znaków wpisanych przez użytkownika. Ten plik działa przez 6 miesięcy.

Bezpieczeństwo Zabezpieczające pliki cookie pomagają uwierzytelniać użytkowników, zapobiegać oszustwom i chronić użytkowników podczas korzystania z usługi.

Niektóre pliki cookie służą do uwierzytelniania użytkowników i ułatwiają dbanie o to, by tylko faktyczny właściciel konta miał do niego dostęp. Na przykład pliki cookie „SID” i „HSID” zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania. Połączenie obu tych plików pozwala nam blokować różne ataki – np. próby przechwycenia treści z formularzy wypełnianych w usługach Google.

Niektóre pliki cookie są używane do ochrony przed spamem, oszustwami i nadużyciami. Na przykład pliki „pm_sess” i „YSC” dają pewność, że żądania wysyłane w ramach sesji przeglądania pochodzą od użytkownika, a nie z innych witryn. Te pliki cookie uniemożliwiają złośliwym witrynom wykonywanie działań w imieniu użytkownika bez jego zgody.

Statystyki

Statystyczne pliki cookie pomagają zbierać dane, dzięki którym usługi „wiedzą”, jak korzystają z nich użytkownicy. Dane te ułatwiają ulepszanie treści w usługach i tworzenie lepszych funkcji zwiększających komfort użytkowników.

Niektóre pliki cookie pozwalają witrynom dowiedzieć się, jak użytkownicy z nich korzystają. Na przykład Google Analytics – narzędzie Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy – używa zestawu plików cookie do zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Główny plik cookie używany przez Google Analytics to „_ga". Jest on ważny przez 2 lata i umożliwia usłudze odróżnianie poszczególnych użytkowników. Pliku „_ga" używają wszystkie witryny, które stosują Google Analytics (m.in. usługi Google).

Usługi Google używają też podobnych statystycznych oraz innych plików cookie, takich jak „NID” w wyszukiwarce Google czy „VISITOR_INFO1_LIVE” w YouTube.

Reklamy

Google używa plików cookie w celach reklamowych, m.in. do wyświetlania i renderowania reklam, ich personalizowania (w zależności od ustawień reklam na g.co/adsettings), ograniczania liczby wyświetleń reklam użytkownikom, ignorowania reklam, których użytkownik nie chce oglądać, i mierzenia skuteczności reklam.

Plik cookie o nazwie „NID” jest używany do wyświetlania reklam Google użytkownikom, którzy nie są zalogowani w usługach Google. Pliki cookie o nazwie „IDE” i „ANID” są używane do wyświetlania reklam Google na stronach nienależących do Google Inne usługi Google (np. YouTube) mogą też używać tych plików cookie (i innych, takich jak „VISITOR_INFO1_LIVE”) w celu wyświetlania trafniejszych reklam.

Jeśli masz włączone reklamy spersonalizowane, plik cookie „ANID” będzie przechowywał to ustawienie przez 13 miesięcy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz przez 24 miesiące w pozostałych krajach. Jeśli reklamy spersonalizowane są wyłączone, plik cookie „ANID” będzie przechowywał to ustawienie do 2030 roku. Plik cookie „NID” traci ważność po 6 miesiącach od ostatniego użycia usługi przez użytkownika. Plik cookie „IDE” jest ważny przez 13 miesięcy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz przez 24 miesiące w pozostałych krajach.

Niektóre pliki cookie używane do wyświetlania reklam są przeznaczone dla użytkowników logujących się w usługach Google. Na przykład plik „DSID” służy do identyfikowania zalogowanego użytkownika w witrynach nienależących do Google i zapamiętywania, czy użytkownik zgodził się na personalizację reklam. Ten plik działa przez 2 tygodnie.

Dzięki platformie reklamowej Google firmy mogą reklamować się zarówno w usługach Google, jak i w witrynach innych firm, które współpracują z Google.

Niektóre pliki cookie pozwalają Google wyświetlać reklamy w witrynach innych firm i są generowane przez domenę, w której hostowana jest odwiedzana przez Ciebie witryna. Na przykład plik „_gads” umożliwia wyświetlanie w witrynach reklam od Google (w tym tych spersonalizowanych). Pliki cookie zaczynające się od „_gac_” pochodzą z Google Analytics i służą reklamodawcom do mierzenia aktywności użytkowników oraz skuteczności kampanii reklamowych. Pliki „_gads” działają przez 13 miesięcy, a pliki „_gac_” – przez 90 dni.

Niektóre pliki cookie służą do mierzenia skuteczności reklam i kampanii oraz współczynników konwersji reklam wyświetlanych przez Google w witrynach, które odwiedzasz. Na przykład pliki zaczynające się od „_gcl_” pochodzą z Google Analytics i są używane przede wszystkim do informowania reklamodawców, ile razy użytkownicy, którzy kliknęli reklamy, wykonali działanie w ich witrynie (na przykład dokonali zakupu). Pliki cookie służące do pomiaru współczynników konwersji nie są używane do personalizacji reklam. Pliki „_gcl_” działają przez 90 dni.

Personalizacja

Pliki cookie używane do personalizacji zwiększają komfort użytkownika, dostosowując treści i funkcje.

W zależności od Twoich ustawień na g.co/privacytools niektóre pliki cookie mogą umożliwiać wyświetlanie lepszych rekomendacji w danej usłudze. Na przykład plik „VISITOR_INFO1_LIVE” umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych rekomendacji w YouTube na podstawie wcześniej oglądanych i wyszukiwanych filmów. Z kolei plik „NID” pozwala na stosowanie spersonalizowanych funkcji autouzupełniania w wyszukiwarce, gdy użytkownicy wpisują swoje hasła. Te pliki cookie tracą ważność po 6 miesiącach od ostatniego użycia usługi przez użytkownika.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Większość przeglądarek pozwala na kontrolowanie, kiedy pliki cookie mają być generowane i używane. Dostępne są też opcje usuwania zarówno tych plików, jak i danych przeglądania. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn. Na przykład ustawienia Google Chrome pozwalają usuwać wygenerowane pliki cookie, włączać i wyłączać ich blokowanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Google Chrome oferuje też tryb incognito, w którym po zamknięciu wszystkich okien incognito przeglądarka nie zapisuje historii odwiedzonych witryn ani plików cookie na urządzeniu.

 

GOOGLE ANALYTICS

1.    Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z siedzibą w USA.
2.    Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.
3.    Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
4.    Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5.    W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

 

GOOGLE FONTS

1.    Usługa Google Ireland Limited z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google Fonts) jest pobierana na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście, przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Google Fonts. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes stanowi bezbłędne działanie strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich zebrania zostanie osiągnięty. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych znajdują się w Oświadczeniu o ochronie prywatności Google Fonts: https://policies.google.com/privacy  

 

TRAFFICWATCHDOG

1.    Administrator  korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowanej przez firmę Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków.
2.    Aplikacja TrafficWatchDog monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej.
3.    Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

 

DOMODI

1.    Administrator korzysta z aplikacji Domodi oferowaną przez firmę Domodi Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.
Aplikacja służy w szczególności do prezentacji, porównywania towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest Domodi Sp. z o.o.
Pełną treść polityki prywatności serwisu Allani.pl znajdziesz pod adresem: https://allani.pl/regulamin#polityka

 

SMARTSUPP

1.    Administrator  korzysta z aplikacji Smartsupp oferowaną przez firmę Smartsupp.com, z siedzibą pod adresem Šumavská 31, 602 00 Brno, Czech Republic; Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681
Aplikacja służy w szczególności do kontaktu z obsługą sklepu za pomocą Live Chat (czat na żywo)
Pełną treść polityki prywatności serwisu smartsupp.pl znajdziesz pod adresem: https://www.smartsupp.com/help/privacy-policy/

 

CRITEO

1.    Administrator  korzysta z aplikacji Criteo GmbH z siedzibą pod adresem 32 rue Blanche, 75009 Paris, FRANCE zarejestrowaną w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem: 484 786 249
Aplikacja służy do zbierania danych w celu wyświetlania reklam dobranych do predyspozycji klienta (retargeting, remarketing)
Pełną treść polityki prywatności Criteo znajdziesz pod adresem: https://www.criteo.com/privacy/

 

Dodatkowo współpracujemy z takimi firmami jak:

AdTraction

Smartlook

Facebook Ireland Ltd.

Instagram

Empik S.A.

Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Convertiser sp. z o.o.

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.