Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. Sklep internetowy twojeobuwie.pl prowadzony jest przez firmę „JARBEX Robert Jankowski” z siedzibą w Łazy, 05-552 Wólka Kosowska przy Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D16 pod numerem identyfikacyjnym REGON 141969275, NIP 5321750374.
2. Kontakt:
„JARBEX" Robert Jankowski
Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D16
05-552 Wólka Kosowska
e-mail: kontakt@twojeobuwie.pl
tel.: +48 881 000 952

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).
d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.
e) Regulamin – niniejszy regulamin.
f) Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.twojeobuwie.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
g) Sprzedawca – twojeobuwie.pl – marka firmy JARBEX Robert Jankowski, Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D-16, 05-552 Wólka Kosowska, Polska, NIP: 532-175-03-74, REGON: 141969275, email: kontakt@twojeobuwie.pl, tel.: (+48) 881 000 952;
h) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
i) Towary – towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.
j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
k) Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 2014 poz. 827.
l) RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. CENY TOWARÓW

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu oraz na platformie allegro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają stosownie naliczony podatek VAT).
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
4. Sklep jest związany ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Późniejsza zmiana cen Towarów na stronie www.twojeobuwie.pl nie wpływa na cenę zamówienia.
5. Aktualne informacje o cenach Towarów i promocjach są dostępne na stronie www.twojeobuwie.pl.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.twojeobuwie.pl.
2. W celu skorzystania z usług Sklepu zalecana jest uprzednia rejestracja w serwisie www.twojeobuwie.pl. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych niezbędnych do procesu realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail.
3. Istnieje możliwość dokonania zakupów bez uprzedniej rejestracji w serwisie. Nie zwalnia to z obowiązku podania prawidłowych danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracującym.
6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, z wyłączeniem zamówień, które mieszczą się w zakresie tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze - po otrzymaniu przez Sklep złożonego zamówienia;
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – w chwili autoryzacji transakcji;
c) w przypadku zamówienia płatnego przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

8.Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a) błędnego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia (przez błędne wypełnienie formularza należy rozumieć również jego częściowe wypełnienie) b) braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia prze Klienta zamówienia c) nieodebrania wysłanej do Klienta przesyłki

9.Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: kontakt@twojeobuwie.pl lub logując się do swojego panelu klienta jedynie do momentu zapłaty ceny.
10.Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, przedłużenie czasu realizacji).
11.Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT.
12.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
13.Opłaty związane z przesyłką zamówieniowego Towaru ponosi Klient. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieodpłatności dostawy w przypadku zamówień przekraczających określoną wartość. Dokładne informacje o kosztach dostawy opisane są na stronie Koszt i termin dostawy

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione Towary w następujący sposób:

1. Przelewem elektronicznym - za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24.pl oraz banku Klienta
2. Tradycyjnym przelewem bankowym – zapłata za Towar realizowana jest przelewem na rachunek bankowy Sklepu 47 1020 1127 0000 1302 0238 6084 prowadzonym przez PKO BP
3. Za pobraniem – zapłata za Towar i przesyłkę odbywa się przy jej odbiorze

VI. DOSTAWA

1. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przesyłki realizowane są przez firmę kurierską współpracującą ze Sklepem.
4. Po otrzymaniu Towaru Klient powinien dokładnie sprawdzić otrzymany Towar.
3. Szczegółowe informacje o sposobach, czasie oraz koszcie dostawy przedstawione są na stronie Koszt i termin dostawy.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW

Przed rozpoczęciem korzystania z danego Towaru należy szczegółowo zapoznać się z wszelkimi informacjami producenta znajdującymi się na opakowaniu lub na załączonej do Towaru ulotce, w szczególności odnośnie użytkowania Towaru i jego konserwacji.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 2014 poz. 827), Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

a) Klient, składający oświadczenie o odstąpieniu, zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania Towaru
b) Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego cenę przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z formularzem.

2.Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności Towaru z zamówieniem. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.
3.Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać Towar, którego reklamacja dotyczy. Towar winien być odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością, zaś sam produkt winien być nieuszkodzony bez oznak jakichkolwiek śladów używania.
W przypadku uszkodzenia opakowania sklep ma prawo do obniżenia zwracanej kwoty o cenę opakowania - 5,00 zł brutto.
4.Przed wysłaniem reklamacji w formie pisemnej zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
5.W reklamacji Klient winien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, tj. czy w razie uwzględnienia reklamacji wnosi o wymianę Towaru czy też o zwrot zapłaconej ceny.
6.Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia Towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.
7.Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.
8.Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
9.W przypadku dostarczenia Towaru niezgodnego z zamówieniem, koszt odesłania pomylonego produktu oraz przesłania Towaru prawidłowego, ponosi Sklep. Zwrot kosztów odesłania Towaru następuje przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
10.W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
11.Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwroty Towarów należy kierować na adres wskazany w części I. Regulaminu.
12.W każdym przypadku, gdy Klient odsyła/zwraca Towar zobowiązany jest do załączenia do niego rachunku lub faktury.

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. JARBEX Robert Jankowski, Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D-16, 05-552 Wólka Kosowska, Polska, NIP: 532-175-03-74– której szczegółowe dane wskazano w I punkcie Regulaminu.
Klienci mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem nr tel. +48 881 000 952 lub poczty elektronicznej kontakt@twojeobuwie.pl.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W granicach wskazanych powyżej – Sprzedawca może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
8. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. DANE TECHNICZNE

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu
1.Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

a) udostępnianie zawartości Sklepu
b)zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3.Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu
4.Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5.Klient zobowiązuje się do

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy

6.W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@twojeobuwie.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

XI. ZMIANY REGULAMINU

1.Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

a) Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
b) Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2.Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym – z zastrzeżeniem punktu XI ust. 3 poniżej.
3.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

XII. ROSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: kontakt@twojeobuwie.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel